TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HCM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 5481/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Các Doanh nghiệp nhà nước chuyểnđổi sang Công ty cổ phần.

Thời gian qua, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có nhận được văn bảncủa một số doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang công ty cổ phần đề nghị hướngdẫn về ưu đãi thuế TNDN và Cục Thuế đã có nhiều công văn hướng dẫn. Nay, đểviệc thực hiện được thống nhất đúng quy định, Cục Thuế TP hướng dẫn rõ thêmnhư sau:

-Tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần quyđịnh các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa: “Được hưởng ưu đãi vềthuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanhnghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư ”.

-Tại điểm 1.1, Mục VII, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Điều 36 Nghịđịnh 187/2004/NĐ-CP có hướng dẫn: “Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởngưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật vềkhuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư ”.

Như vậy, kể từ khi Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 cóhiệu lực thi hành thì các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa phải đápứng các điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tưtrong nước và từ năm 2004 phải đáp ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi theoquy định tại điều 33, điều 34, chương V của Nghị định 164/2003/ NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp mới được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanhnghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư .

Trong thời gian từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầutư có hiệu lực thi hành (ngày 25/10/2006) đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp có hiệu lực (ngày 21/3/2007) các doanh nghiệp nhà nước được cấp giấychứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi thành công ty cổ phần nếu đáp ứng cácđiều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì được hưởngưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các Công ty được cấp giấy chứng nhận đăngký kinh doanh từ ngày 21/3/2007 không còn được hưởng ưu đãi do cổ phần hóadoanh nghiệp nhà nước.

Cục Thuế TP thông báo để các Công ty biết và thực hiện. Côngvăn này thay thế cho các văn bản hướng dẫn trước đây không còn phù hợp. CácCông ty có trách nhiệm căn cứ hướng dẫn tại văn bản này rà soát các điều kiệnđược hưởng ưu đãi (nếu có) của đơn vị để xác định số được miễn giảm hoặc khôngđược miễn giảm để kê khai điều chỉnh theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện,nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Công ty liên hệ với Cục Thuế TP (phòng Tuyêntruyền hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:- Như trên;
- UBND TP HCM“để báo cáo”
- TCT “để báo cáo”
- BLĐ Cục;
- P KTT số 1,3;
- PTT số 1,2;
- Lưu HC, TTHT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn