BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5482/CV-CLH
V/v Ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ của doanh nghiệp đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 4155/TCHQ-KTTT ngày 01/9/2004 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc góp ý kiến cấp ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp đầu tư trong nước, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

1. Các loại vật tư, thiết bị ghi tại phụ lục “Danh mục máy móc thiết bị được miễn thuế nhập khẩu” theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 878/ƯĐĐT-UB ngày 22/10/2002 của UBND tỉnh Hải Dương cho Công ty Cổ phần Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh, để phục vụ cho tưới nước và tiêu nước trong Sân Gôn là thiết bị đồng bộ.

2. Các vật tư, thiết bị (xem Phụ lục đính kèm Công văn), là vật tư, thiết bị đồng bộ chuyên dùng phục vụ cho mục đích trên, có tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ cao mà các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất nhưng chưa đạt yêu cầu kỹ thuật cho Sân gôn Quốc tế.

Đề nghị Công ty Cổ phần Ngôi Sao Chí Linh trực tiếp làm việc với các cơ quan hữu quan để làm thủ tục nhập khẩu theo luật định.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỤ TRƯỞNG VỤ CƠ KHÍ, LUYỆN KIM VÀ HOÁ CHẤT
Nguyễn Mạnh Quân