BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 549/TCT-PCCS
V/v: Chi phí sửa chữa văn phòng

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH kính mắt Việt Nam

Trả lời công văn số 062112/CVKMVN ngày 21/12/2006 của Công ty TNHH kính mắt Việt Nam về hạch toán chi phí sửa chữa văn phòng khi tính thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 8 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính) hướng dẫn:"Đối với thuê tài sản cố định hoạt động:

- Doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản cố định theo các quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ".

Tại khoản 2 Điều 7 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (nêu trên) hướng dẫn: "Các chi phí sửa chữa tài sản cố định được coi như khoản phí tổn và được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm".

Tại điểm 5.8 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:"Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH kính mắt Việt Nam có thuê nhà làm văn phòng, Công ty có phát sinh chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo lại nhà đi thuê thì các chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo lại nhà của Công ty nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì được hạch toán toàn bộ vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH kính mắt Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương