VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5499/VPCP-QHQT
V/v ký Thoả thuận hợp tác xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5322/GTVT-HTQT ngày 01 tháng 10 năm 2004) về việc ký “Thoả thuận hợp tác xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội - Hà Đông”, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc ký “Thoả thuận hợp tác xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội - Hà Đông” giữa Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Xây dựng đường sắt số 6 Trung Quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao