BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 550/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trả lời công văn số 603/DTT-FASHN-02 ngày 23/11/2007 củaCông ty TNHH Deloitte về việc kê khai và nộp thuế của nhà thầu nước ngoài, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đăng ký chế độ kế toán và đăng ký nộp thuế.

Tại tiết b, điểm 3.2, phần II, Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện công tác kếtoán và kiểm toán đối với doanh nghiệp và tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam hướng dẫn:''Đối với Nhà thầu thực hiện nộp Thuế giá trị giatăng theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định tại Luật Thuế giá trịgia tăng và nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp ấn định thuếphải thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam vàđăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính chấp thuậntrước khi thực hiện. Trong trường hợp này Nhà thầu nước ngoài có thể mở hệthống sổ kế toán đầy đủ, hoặc mở hệ thống sổ kế toán đơn giản bao gồmcác sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để theo dõi nợ phải trả người bán,tình hình hiện có và biến động của nguyên vật liệu, hàng hóa, dich vụmua vào và thuế giá trị gia tăng được khấu trừ doanh thu bán sản phẩm,hàng hóa, dich vụ; thuế giá trị gia tăng phải nộp; nợ phải thu của kháchhàng để làm căn cứ lập báo cáo kê khai hàng tháng và quyết toán thuế giátrị gia tăng phải nộp theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng.

Các Nhà thầu nước ngoài nêu trên trong phạm vi 10 ngàylàm việc kể từ khi ký hợp đồng với bên việt Nam, hoặcnhà thầu, Nhà thầu nước ngoài phải đăng ký chế độ kế toán Việt nam với BộTài chính. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồsơ hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc đăngký chế độ kế toán của Nhà thầu ''.

Tại điểm 2.4 Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việcđăng ký thuế hướng dẫn:''Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuếlà nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT

- Bản sao Giấy phép hoạt động kinh doanh tại việt Nam.

- Bản sao và bản dịch tiếng Việt ''Giấy phép kinh doanhhoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế'' do nước chủnhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

- Bản kê các văn phòng điều hành dự án của nhà thầu, nhàthầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (nếu có) ''.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên thì nghĩa vụ thuế của nhà thầunước ngoài thực hiện như sau:

1.1. Hồ sơ đăng ký thuế: Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số85/2007/TT-BTC nêu trên thì trong Hồ sơ đăng ký thuế đối với Nhà thầu, nhà thầuphụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam không bao gồm văn bản chấp thuậncủa Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ kế toán Việt Nam.

1.2. Đăng ký phương pháp nộp thuế: Nhà thầu nước ngoài thựchiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo phương pháp ấn địnhtỷ lệ trên doanh thu phải đăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính và đượcBộ Tài chính chấp thuận trước khi thực hiện (theo hướng dẫn tại Thông tư số55/2002/TT-BTC nêu trên).

1.3. Kê khai và nộp thuế: Nhà thầu nước ngoài thực hiện thủtục đăng ký và thủ tục khai nộp thuế với cơ quan thuế địa phương trực tiếp quảnlý theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tàichính dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

2. Phạm vi áp dụng chế độ kế toán.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC về việc kêkhai, nộp thuế, đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài theo tiêu chí thực hiệnchế độ kế toán Việt Nam hoặc không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Về việcthực hiện chế độ kế toán Việt Nam đối với các trường hợp này phải tuân thủ cácvăn bản quy phạm pháp luật về chế độ kế toán.

Đề xuất của Công ty TNHH Deloitte về chế độ hóa đơn, chứngtừ và hệ thống sổ kế toán mà các nhà thầu nước ngoài phải thực hiện trong trườnghợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo phương pháp ấn địnhtại Công văn số 603/DTT-FASHN-02 nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tàichính (Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán) để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Deloitte biết và hướngdẫn các đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Vụ PC, CĐKT, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương