VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5506/VPCP-QHQT
V/v Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viên Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 12340/BTC-TCĐN ngày 13 tháng 9 năm 2007) về việc Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận viện trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, chất lượng còn trên 80% do tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMWF) Mỹ viện trợ.

2. Các đơn vị thụ hưởng lô hàng viện trợ trên tổ chức tiếp nhận, kiểm tra chất lượng thực tế của trang thiết bị theo đúng quy định về chuyên môn của Bộ Y tế và lưu ý các ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại công văn nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Các Bệnh viện: Nhi TW, Phụ sản Hà Nội và
Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố HCM;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b) 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc