BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 551/TCT-PCCS
V/v: tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi:

CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU VŨNG TÀU
(848 Bình Gia, P. Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 160/CV-VGF ngày 11/12/2006 của Công ty may xuất khẩu Vũng Tàu về việc xác định tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần quy định: "Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần là hình thức đầu tư mới, được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước"

Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Như vậy, Công ty cổ phần may xuất khẩu Vũng Tàu được cổ phần hóa năm 2002 thì được hưởng ưu đãi thuế theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên và các quy định theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

2. Vướng mắc về tiền thuê đất của Công ty, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2792/TCT-PCCS hướng dẫn Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện (bản sao đính kèm).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương