BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 555/TCT-HT
V/v: phát hành hóa đơn GTGT bằng USD

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Schenker Việt Nam
(Phòng 1201, tầng 12 Tòa nhà Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 102-31/12/2007của Công ty TNHH Schenker Việt Nam về việc phát hành hóa đơn GTGT bằng USD, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6, mục III,phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế GTGT quy định: “Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh sốbán hoặc mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoạitệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu hoạt động mua, bán hàng hóa,dịch vụ bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT phải nộp”.

Theo qui định trên, trường hợp Côngty TNHH Schenker Việt Nam phát sinh doanh số bán hàng hóa, dịch vụ bằngtiền USD thì Công ty được lập hóa đơn GTGT, dòng giá bán ghi bằng tiền USD vàghi rõ tỉ giá qui đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng doNgân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác địnhthuế GTGT phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế Hà Nội;
- Cục thuế TP HCM;
- Ban PC, CS, TTTĐ
- Lưu: VT; HT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương