BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 556/TCT-CS
V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Phần mềm CFA
(Địa chỉ: Số 36 B9, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời văn bản số 351 CV/CFA ngày01/10/2007 của Công ty TNHH Phần mềm CFA hỏi về việc bổ sung ngành nghề thuộcdanh mục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 2, PhầnC, Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm quy định:“Các ưu đãivề thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Điểm 1, 2 và 3, MụcI, Phần B, Thông tư này hết hiệu lực vào thời điểm hết hiệu lực của Nghịquyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05/06/2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triểncông nghiệp phần mềm giai đoạn 2000-2005”.

Căn cứ quy định nêu trên, đến nayNghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05/06/2000 của Chính phủ về xây dựng và pháttriển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000-2005 đã hết hiệu lực nên các ưu đãi vềthuế TNDN hướng dẫn tại Điểm 1, 2, và 3, Mục I, Phần B, Thông tưsố 123/2004/TT-BTC nêu trên cũng hết hiệu lực. Vì vậy, Công ty không đượcáp dụng các ưu đãi về thuế TNDN quy định tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC nữa.

2. Tại Điểm 3, Điều36, Chương V, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quyđịnh:“Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuấtmới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nângcao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm chođầu tư này mang lại như sau:

3. Được miễn 02 năm và giảm 50%số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnhvực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư…”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty TNHH Phần mềm CFA bổ sung ngành nghề kinh doanh là sản xuất phần mềm vàdịch vụ hỗ trợ phần mềm thì Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy địnhtại Điểm 3, Điều 36, Chương V, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêutrên đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Phần mềm CFA biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địaphương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Vụ PC, CST;
- Thanh tra TC;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT; CS -3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương