BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 5561/BTC-TCDN
V/v kiểm soát việc huy động vốn của các doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Trong thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán cóbiến động bất thường đã tác động ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ môvà sự phát triển của thị trường tài chính. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ, để góp phần ổn định và phát triển bền vững thị trường chứng khoán, BộTài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tậpđoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước:

1/ Kiểm soát chặt chẽ việc huy động vốn thông qua việcphát hành chứng khoán của các công ty nhà nước hoặc công ty cổ phần có vốn nhànước đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Có văn bản chỉ đạongười đại diện trực tiếp phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện quyền củacổ đông nhà nước khi biểu quyết việc phát hành chứng khoán để huy động vốn của cáccông ty cổ phần có vốn nhà nước tham gia, đảm bảo việc phát hành có hiệu quả vàtuân thủ quy định của pháp luật.

2/ Tổ chức kiểm tra, giám sát hoặc chỉ đạo người đạidiện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra, giám sát việc huy độngvốn và sử dụng vốn huy động của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện để có ý kiếnvề việc huy động, sử dụng vốn không đúng mục đích, không đúng quy định của phápluật.

3/ Các trường hợp công ty nhà nước, doanh nghiệp cóvốn nhà nước tham gia khi phát hành chứng khoán để huy động vốn trên thị trườngchứng khoán phải báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanhnghiệp, Ủy ban chứng khoán nhà nước) để xem xét, bố trí lịch đấu giá cho phùhợp với tình hình chung của thị trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thờithông báo về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- UBCKNN;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà