BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 56/BXD-KHCN
V/v: Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Theo hướng dẫn xây dựng dự án, nhiệm vụ khoa học và côngnghệ (KH&CN) các cấp của Bộ Khoa học & Công nghệ (tại công văn số 2455/BKHCN-KHTC ngày 21 tháng 9 năm 2007),Bộ Xây dựng đã có văn bản số 01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008 về hướng dẫn các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ nghiêncứu KH cấp Nhà nước và cấp Bộ năm 2009. Ngày 28/4/2008, Bộ KH&CN tiếp tụccó Hướng dẫn bổ sung xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2009(tại công văn số 958/BKHCN-KHTC ). Để kịp thời xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2009 theo quyđịnh, Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung các đơn vị xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấpBộ để thực hiện trong kế hoạch 2009 theo các nội dung sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC DỰÁN, ĐỀ TÀI GIAI ĐOẠN 2006 - 2008:

- Đối với các Viện nghiên cứu; các Trường Đại học và Caođẳng, thực hiện báo cáo chi tiết theo các biểu tại Phụ lục 1 (gửi kèmcông văn);

- Đối với các doanh nghiệp; Bệnh viện trực thuộc và các Hộinghề nghiệp, đề nghị báo cáo chi tiết theo Biểu TK2a - Phụ lục 1 (gửikèm công văn)

II. ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2009:

Thực hiện theo hướng dẫn tại côngvăn số 01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008 của Bộ Xây dựng và cụ thể như sau:

1. Đối với các Cục, Vụ, Văn phòngtrực thuộc Bộ:

- Ngoài việc đăng ký các nhiệm vụtheo hướng dẫn (tại công văn số 01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008),đềnghị các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ và đơn vị mình, chủ độngđề xuất các nhiệm vụ đặt hàng cho các đơn vị khác thực hiện nhằm triển khai cácnhiệm vụ quản lý và phát triển của Ngành theo các lĩnh vực;

2. Đối với các Viện nghiên cứu; cácTrường Đại học và Cao đẳng:

- Việc lập thuyết minh, dự toán chitiết các nhiệm vụ theo Phụ lục 2 - Biểu A2-PĐXĐT (gửi kèm công văn số01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008) và đăng ký theo các Biểu KH09b đến BiểuKH09h;

3. Đối với các Doanh nghiệp, Bệnhviện trực thuộc và các Hội nghề nghiệp:

- Việc lập thuyết minh, dự toán chitiết các nhiệm vụ theo Phụ lục 2 - Biểu A2-PĐXĐT (gửi kèm công văn số01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008) và đăng ký theo các Biểu KH09b đến BiểuKH09d;

III. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ:

Việc đăng ký, đề xuất các nhiệm vụKHCN&MT cấp Bộ gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 5/6/2008;

Đề nghị đồng chí Thủ trưởng đơn vịchỉ đạo chuẩn bị kế hoạch và đề xuất các nhiệm vụ KHCN&MT năm 2009 với cácnội dung nêu trên.


Nơi nhận:
- Như trên
-
Bộ trưởng (để B/cáo)
- Các Thứ trưởng (để B/cáo)
- Lưu VP, các Vụ: KHCN, KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nguyễn Trung Hoà

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN

1. Các Viện nghiên cứu thuộc Bộ Xây dựng;

2. Trường ĐH Kiến trúc Hà nội;

3. Trường ĐH Kiến trúc Tp. HCM;

4. Các trường Cao đẳng thuộc Bộ

5. Học viện Cán bộ quản lý ngành XD;

6. Trường ĐHXD Hà Nội;

7. Các Tổng Công ty thuộc Bộ;

8. Các Công ty thuộc Bộ;

9. Vụ KTQH, Quản lý HĐXD, HTQT, VLXD, TCCB, Thanh tra, Phápchế;

10. Cục GĐ, Cục QL nhà; Cục HTĐT, Cục Phát triển đô thị

11. Bệnh viện Xây dựng;

12. Các Hội nghề nghiệp chuyên ngành