VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/VPCP-V .I
V/v kết quả Hội nghị cấp cao ký Công ước của LHQ về chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2004

Kính gửi:

- Tổng Thanh tra Nhà nước,
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,
- Bộ trưởng Bộ Công an,
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xét báo cáo số 1857/TTNN-VP ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Thanh tra Nhà nước về kết quả Hội nghị chính trị cấp cao ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Nhà nước tại báo cáo nêu trên; giao Thanh tra Nhà nước chủ trì, cùng các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Văn Phòng Chính Phủ và các cơ quan hữu quan:

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu sâu nội dung Công ước thông qua các biện pháp hợp tác song phương, đa phương và trong nước.

- Tổ chức nghiên cứu kỹ những thuận lợi, khó khăn đối với Việt Nam, từ đó đề xuất khả năng Việt Nam phê chuẩn Công ước, đồng thời với việc xây dựng phương án nội luật hoá phù hợp Công ước, không trái với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

- Tham dự các sáng kiến quốc tế, khu vực trong lĩnh vực chống tham nhũng nhằm nắm bắt nội dung, kinh nghiệm và tranh thủ sự trợ giúp quốc tế trong lĩnh vực này. Trước mắt, tham dự Hội nghị quốc tế tại Pari vào tháng 01 năm 2004 và tại New York tháng 6 năm 2004.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm