THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/TTg-QHQT
V/v Dự án do tổ chức MSI Vương Quốc Anh viện trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2515/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 4 năm 2007) về việc tiếp nhận Dự án "Xã hộihóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản để cải thiện tình trạng sức khỏe sinhsản và kế hoạch hóa gia đình của người dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý việc Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Namtiếp nhận Dự án "Xã hội hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản để cảithiện tình trạng sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình của người dân ViệtNam" do tổ chức Marie Stopes International Vương quốc Anh (MSI-UK) việntrợ không hoàn lại là 4.610.148 USD trong thời gian từ 2007-2011 (trong đó Dựán nhập khẩu 08 xe ô tô Nissan Urvan 16 chỗ chuyên dụng).

2. Giao Lãnh đạo Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á-Việt Namký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ và phối hợp với tổ chức MSI-Việt Nam tổchức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP (để b/c);
- Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á-VN;
- Trung tâm SKSS cộng đồng VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: VX, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm