VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

Số: 5613/VPCP-V.I
V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Tấn Trung

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Ông Nguyễn Tấn Trung (trú tại 245 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) đã có đơn gửi Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khiếu nại về việc: Phòng Thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh cho khôi phục thời hiệu thi hành phần quyết định tài sản của Bản án hình sự phúc thẩm số 1008/HSPT ngày 2/7/1997 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là không đúng pháp luật và không đúng với kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng giao Bộ Tư pháp kiểm tra, xem xét đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tấn trung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/10/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp)
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
các Vụ: V.II, TH; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V.1(3). MA 14

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc