BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 563/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc vể Luật quản lý thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 1369/CT-KK KTTngày 04/10/2007 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về việc vướng mắc khi thực hiện Luậtquản lý thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp người nộp thuế cóhành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế đượchoàn thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CPngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế vàcưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

- Trường hợp cơ quan thuế chưa côngbố quyết định kiểm tra thuế hoặc thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuếmà người nộp thuế tự phát hiện và khai thuế bổ sung (theo quy định tại Điều 34 Luật quản lý thuế) nhưng đơn vị vẫn có số thuế âm thì bịxử lý như sau:

+ Nếu có hành vi khai sai nhưngkhông dẫn đến thiếu số thuế phải nộp thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và không xử phạtvề hành vi chậm nộp tiền thuế.

+ Nếu có hành vi khai sai dẫn đếnthiếu số thuế phải nộp thì bị xử phạt theo Điều 12 hoặc Điều 13Nghị định số 98/2007/NĐ-CP tuỳ theo mức độ vi phạm.

2. Về tính khấu hao tài sản cố định.

- Tại điểm 5.19 MụcIV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính quy địnhvề việc sử dụng và ghi hóa đơn chứng từ đối với trường hợp:

“… Đối với cá nhân, hộ gia đìnhkinh doanh hoặc không kinh doanh có đồ dùng cá nhân, tài sản cá nhân đã qua sửdụng (trừ các tài sản của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có sử dụng tài sảnđể tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, kinh doanh) trực tiếp bán rakhông phải xuất hóa đơn và không phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN. Cơ sởkinh doanh mua lại để kinh doanh hoặc nhận hàng ký gửi bán phải lập bảng kê muahàng, nhận hàng ký gửi bán. Bảng kê do cơ sở kinh doanh lập và tự chịu tráchnhiệm (theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

- Tại điểm 2.4 MụcIII Phần B Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính Hướngdẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về những khoản chiphí không tính vào chi phí hợp lý:“2.4 Chi phí của cơ sở kinh doanh muahàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịchvụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kêkèm theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trongcác trường hợp: mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ, của người nôngdân trực tiếp làm ra: mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân khôngkinh doanh; mau đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua nông, lâm, thủysản của người sản xuất, đánh bắt bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thunhặt, mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếpbán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.”

Căn cứ các quy định trên, cơ sởkinh doanh mua tài sản, đồ dùng của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếpbán ra không có hóa đơn nhưng đã lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán chongười bán hàng thì giá trị tài sản, đồ dùng mua theo bảng kê được tính vào chiphí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp tài sản, đồ dùng đủtiêu chuẩn xác định là TSCĐ thì giá trị tài sản, đồ dùng được xác định lànguyên giá của TSCĐ để trích khấu hao theo quy định.

3. Về việc người nộp thuế kê khaisai, sau đó người nộp thuế phát hiện ra sai sót, tự xác định số tiền phạt chậmnộp và tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền phạt chậm nộp vào Ngân sáchnhà nước, thì số tiền phạt chậm nộp được nộp vào tài khoản thu NSNN (TK 741)(theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 4751/TCT-CS ngày 14/11/2007của Tổng cục Thuế về việc bù trừ số tiền thuế nộp thừa giữa các loại thuế)

4. Về thủ tục trả lại số tiền thuếnộp thừa của người nộp thuế

- Tại khoản 1 Điều47 Luật quản lý thuế quy định: “1. Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộplớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế thì được trừ vào tiền thuếphải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được trả lại số tiền thuế nộp thừa”.

Căn cứ theo quy định của các Luật, Pháplệnh về thuế và đề nghị của người nộp thuế, cơ quan thuế ra quyết định hoàn trảthuế cho người nộp thuế.

Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế đượcthực hiện theo hướng dẫn tại Mục III phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và công văn số 4267/TCT-KK ngày 16/10/2007 củaTổng cục Thuế về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế cho người nộp thuế và hạchtoán thuế cước nộp NSNN, công văn số 4751/TCT-CS ngày 14/11/2007 của Tổng cụcThuế hướng dẫn về việc bù trừ tiền thuế nộp thừa giữa các loại thuế và công văn2911 KBNN-KT ngày 5/9/2007 của Kho bạc nhà nước về việc hướng dẫn tạm thời về kếtoán hoàn thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu.

5. Về xử phạt đối với trường hợpngười nộp thuế kinh doanh khi đã có đơn tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫnkinh doanh hoặc ra kinh doanh trước thời hạn.

Trường hợp doanh nghiệp đã có đơnnghỉ kinh doanh (có thời hạn) nhưng thực tế vẫn kinh doanh hoặc ra kinh doanhtrước thời hạn thì cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minhđúng tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanhđể đánh giá mức độ chấp hành pháp luật của người nộp thuế và tiến hành xác địnhnghĩa vụ thuế của người nộp thuế và xử phạt về hành vi trốn thuế của người nộpthuế theo quy định tại điều 108 Luật quản lý thuế.

6. Về các quy trình quản lý và nângcấp ứng dụng quản lý thuế.

- Quy trình quản lý thuế: Hiện nay,Tổng cục Thuế đang hoàn thiện các quy trình quản lý phù hợp với Luật quản lýthuế và sẽ ban hành sớm để thuận tiện trong việc triển khai Luật quản lý thuế.

- Về nâng cấp ứng dụng: Tổng cụcThuế có công văn 3479/TCT-CNTT ngày 24/8/2007 về việc nâng cấp ứng dụng QLTphiên bản 1.5.2, QHS 1.5.2, QTN 1.5.2. và VATCC 4.2.0 đáp ứng yêu cầu Luật QLTvà Cục UDCNTT đã có hướng dẫn kê khai và nhập tờ khai KHBS vào ứng dụngQLT-QCT. Để được hỗ trợ đề nghị Cục thuế liên hệ trực tiếp với Cục UDCNTT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương