VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5633/VPCP-CN
V/v làm chủ đầu tư dự án nhiệt điện than Sơn Mỹ, bổ sung dự án NĐ đốt than xấu

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 5998/CV-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2007); ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 1243/BCT-NLDK ngày 19 tháng 9 năm 2007) về việc xin làm chủ đầu tư dự án nhiệt điện than Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận và bổ sung một số dự án nhiệt điện đốt than xấu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam lập một dự án nhiệt điện đốt than xấu tại Khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành. Còn các dự án đốt than xấu khác, giao Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch phát triển Điện VI.

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện than Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 124/TB-VPCP ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

3. Việc tham gia đầu tư Dự án nhiệt điện Hải Phòng III, Dự án nhiệt điện Vũng Áng II, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chủ động làm việc với các chủ đầu tư các dự án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (3).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý