THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 564/TTg-QHQT
V/v Khoản vay dự án Nhiệt điện Mông Dương I, vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Công nghiệp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam (Tờ trình số 32/TTr-NHNN ngày 13 tháng 4 năm 2007) về Khoản vayDự án nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 vốn vay Ngân hàng Phát triển Chấu Á (ADB)và Bộ Tài chính (công văn số 4332/BTC-TCĐN ngày 29 tháng 3 năm 2007) về cơ chếtài chính áp dụng với nguồn vốn vay ADB cho Dự án Nhiệt điện Mông Dương 1, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép đàm phán với ADB vềcác văn kiện dự án (Hiệp định tài trợ khung, Yêu cầu tài trợ lần 1, Hiệp địnhdự án, Hiệp định vay) và các văn bản liên quan khác cho dự án "Nhà máyNhiệt điện Mông Dương 1" trên cơ sở Quyết định số 190/QĐ-EVN-HĐQT của Tậpđoàn Điện lực Việt Nam ngày 28/2/2007 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựngcông trình Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1. Thời gian đàm phán, dự kiến khoảngmột tuần vào cuối tháng 5/2007, tại trụ sở của ADB, Thủ đô Manila-Philipin;

2. Giao các Bộ, ngành liên quangồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công nghiệp, Ngânhàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn tất cácthủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán với ADB;

3. Đồng ý việc thành lập Đoànđàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chínhphủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công nghiệp vàTập đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Lê Minh Hưng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốctế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn đàm phán với ADB cho dự án. Mộichi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do ngân sách nhà nước đài thọ thông quaNgân hàng Nhà nước Việt Nam. Chi phí cho các đại diện của Tập đoàn Điện lựcViệt Nam tham gia Đoàn đàm phán liên ngành do Tập đoàn tự bố trí;

4. Ủy quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tácQuốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt nước Cộng hòa xã hộ chủ nghĩaViệt Nam làm Trưởng đoàn Đàm phán;

5. Bộ Ngoại giao làm các thủ tụcủy quyền cho Trưởng đoàn Đàm phán;

6. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với cácBộ, ngành, liên quan, ADB hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phánvới ADB;

7. Phê duyệt cơ chế tài chính ápdụng cho dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 như đề xuất của Bộ Tài chính tạicông văn số 4332/BTC-TCĐN ngày 29 tháng 3 năm 2007;

8. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính sớm hoàn tất các thủ tục liên quan đến cơ chế tài chính đểgiải ngân dự án ngay sau khi có hiệu lực./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP (đểb/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: CN, KTTH, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (4). 30

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng