BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 5682/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế xe ôtô

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 1378/VPCP-KTTH ngày 4/3/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ thuế đốivới xe ô tô nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nhưsau:

Trong thời gian 2004 - 2005 một số doanh nghiệpnhập khẩu mặt hàng xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ do có nghi ngờ về khai báo trịgiá. Tổng cục Hải quan đã căn cứ Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 củaChính phủ; Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính; Quyếtđịnh 733/TCHQ /QĐ/KTTT ngày 19/7/2004 của Tổng cục Hải quan tổ chức tham vấn vớidoanh nghiệp nhập khẩu ô tô và truy thu thuế.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh,thành phố áp dụng chính thức mức giá theo thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày28/9/2006 của Tổng cục Hải quan và xử lý như sau:

- Đối với các doanh nghiệp đã nộp đủ thuế thìchưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền phạt chậm nộp.

- Đối với các doanh nghiệp chưa nộp đủ, doanhnghiệp không nộp nợ thuế thì áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định củaLuật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biếtvà thực hiện./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An