THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 569/TTg-KTTH
V/v vốn đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa vùng tại tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân tỉnh Nam Định tại văn bản số 30/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2007, ý kiếncủa Bộ Y tế tại văn bản số 1494/BYT-KH-TC ngày 14 tháng 3 năm 2007, ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9674/BKH-LĐVX ngày 29 tháng 12 năm 2006, ýkiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 322/BTC-ĐT ngày 8 tháng 1 năm 2007 về việchỗ trợ vốn đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa 700 giường bệnh, tỉnh Nam Định,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép tỉnh Nam Định ứngtrước kế hoạch năm 2008 số vốn 35 tỷ đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựngbệnh viện đa khoa 700 giường bệnh tỉnh Nam Định.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưcân đối, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sáchtrung ương cho ngân sách tỉnh Nam Định trong kế hoạch năm 2008 để hỗ trợ Tỉnhthực hiện Dự án theo tiến độ đã được phê duyệt và hoàn ứng số vốn đã tạm ứngnêu trên./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTTg CP Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: VX, ĐP;
- Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 14

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng