VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5696/VPCP-NN

V/v báo cáo, đánh giá, tình hình thiệt hại do bão số 5 và lũ lụt gây ra

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Trong những ngày qua, bão số 5 và lũ lụt đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Để khẩn trương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị thiên tai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh bị bão, lũ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; có biện pháp cứu trợ dân kịp thời, làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tổng hợp, đánh giá tình hình thiệt hại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 10 năm 2007.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các Bộ, ngành nêu trên sớm tổng hợp tình hình thiệt hại do bão, lũ gây ra; xác định nguyên nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục thiệt hại trước mắt và lâu dài khi bão, lũ xảy ra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg CP;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Các Vụ: KTTH, CN, KG, VX, ĐP, TH, Website Chính phủ;

- Lưu: VT, NN (3). Huệ 40

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc