VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5700/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Kênh tiếp nước 812-Châu Tá, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 3793/TTr-UBND ngày 6 tháng 8 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công vănsố 9283/BTC-ĐT ngày 8 tháng 8 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 2383/BNN-KH ngày 8 tháng 8 năm 2008) về việc hỗ trợ kinh phí đầutư dự án Kênh tiếp nước 812-Châu Tá, huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnhBình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo tổ chứcthực hiện Dự án đầu tư Kênh tiếp nước 812-Châu Tá theo quy định; đồng thời chủđộng bố trí ngân sách địa phương để thực hiện.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kế hoạch hỗ trợ có mụctiêu một phần vốn cho Tỉnh từ ngân sách Trung ương năm 2009.

Căn cứ vào tiến độ thực hiện Dự án, Bộ Tài chính xem xét tạmứng vốn để tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Dự án nêu trên trong năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các PTT CP;- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý