TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5703/TCHQ-KTSTQ
V/v xử lý kết quả KTSTQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại XNK Hương Giang
Địa chỉ: Số 12, tổ 28B dốc Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Trả lời công văn số 16/HG ngày 16/08/2004 của Công ty TNHH thương mại XNK Hương Giang về việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan đối với Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 22/10/2004, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5085/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố truy thu thuế những lô hàng nhập khẩu vi phạm Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/10/2002 của Bộ Tài chính. Theo đó, trước mắt truy thu thuế trong thời hạn 1 năm (12 tháng) trở về trước đối với trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện phương thức thanh toán biên mậu, kể từ ngày cơ quan Hải quan phát hiện doanh nghiệp vi phạm.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tại công văn số 634/HQCB-KTSTQ ngày 31/08/2004 thì những tờ khai hàng hoá nhập khẩu mà Công ty đề nghị tính thuế theo giá hợp đồng nhập khẩu, trước mắt không thuộc diện truy thu thuế theo chỉ đạo tại công văn số 5085/TCHQ-KTSTQ nêu trên.

Vì vậy, đề nghị Quý Công ty làm việc với Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An