BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 571/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007

Kính gửi:

Ông Đỗ Hồng Sơn
(Địa chỉ: Tiểu khu 8, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn)

Tổng cục Thuế nhận được công văn của ông hỏi v/v nộp thuế đối với hộ kinh kinh doanh làm dịch vụ cắt tóc, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế Môn bài:

Theo quy định tại điểm 2, mục I, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì: hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Môn bài căn cứ trên mức thu nhập bình quân một tháng và theo 6 mức như sau:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

Thuế Môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm (một năm thu một lần) nhằm mục đích kiểm kê, kiểm soát và phân loại các cơ sở kinh doanh. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải nộp thuế Môn bài. Nếu hộ kinh doanh của ông Sơn có mức thu nhập bình quân một tháng bằng hoặc thấp hơn 300.000 đ thì phải nộp thuế Môn bài một năm là 50.000 đ, còn cao hơn thì tính theo biểu trên.

2. Về thuế GTGT và thuế TNDN:

- Theo quy định tại điểm 29, mục II, phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:hàng hóa, dịch vụ của những cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân thấp hơn mức lương tối thiểu Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước thì hàng hóa, dịch vụ đó không thuộc diện chịu thuế GTGT.

- Theo quy định tại điểm 6, mục III, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:… Cá nhân, hộ cá thể kinh doanh có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi người lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước được miễn thuế…

Căn cứ quy định trên nếu ông có mức thu nhập bình quân tháng trong năm thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước (hiện nay là 450.000 đồng/tháng) thì thuộc diện được miễn thuế GTGT và TNDN. Nếu mức thu nhập bình quân tháng trong năm lớn hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì ông phải nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định.

- Theo quy định tại điểm 2, mục III, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:"Đối với cá nhân (hộ) kinh doanh chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ hóa đơn mua, bán hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh của từng hộ ấn định mức doanh thu tính thuế". Số thuế GTGT phải nộp được xác định như sau:

Thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu ấn định

x

Tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu

x

Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó

- Theo quy định tại điểm 5.2, mục II, phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:"Hộ gia đình và cá nhân kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, thực hiện kê khai thuế theo doanh thu do cơ quan thuế ấn định". Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN

=

Doanh thu

x

Tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu

x

Thuế suất

Đề nghị ông liên hệ với Chi cục thuế Ba Bể để xác định mức doanh thu và thu nhập bình quân một tháng trong năm làm căn cứ xác định số thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để ông biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Bắc Kạn;
- Chi cục thuế huyện Ba Bể;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến