BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 5713/TCHQ-GSQL
V/v chuyển hồ sơ giải quyết khiếu nại áp mã số mặt hàng dây thép không hợp kim

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Liên doanh sản xuất que hàn Đại Kiều Thiên Tân.
(Đ/c: ấp 3 xã An Thạnh- Huyện Bến lức- Long An)

Trả lời công văn số 02/08-CVHQ ngày 14/10/2008của Công ty TNHH Liên doanh sản xuất que hàn Đại Kiều Thiên Tân về việc giảiquyết việc áp mã số để tính thuế nhập khẩu mặt hàng dây thép không hợp kim,dùng làm lõi que hàn, dạng cuộn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 30 Luật khiếu nại, Tố cáo năm 1998;các Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 2004 và năm2005; Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vềviệc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáocủa các công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính; Quyết định số 636/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc banhành Quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu,đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để đượcgiải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Liêndoanh sản xuất que hàn Đại Kiều Thiên Tân biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh