VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5717/VPCP-ĐP
V/v thẩm định Đề án Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Thương mại, Công an,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có Tờ trình số 1721/TTr-UB ngày 4 tháng 9 năm 2004 về việc đề nghị thành lập và áp dụng chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Tài chính, Thương mại, Công an… và các cơ quan liên quan khác thẩm định Đề án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy