BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 573/TCHQ-KTTT
V/v thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 58/HQQN-NV ngày11/1/2008 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc giãn thời gian nộp thuế đối vớicác lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xuất khẩu đối vớiCông ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm2.2.1.1, mục III, phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: Đối với mộtsố trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu phải kéodài hơn 275 ngày thì thời hạn nộp thuế có thể kéo dài hơn 275 ngày. Thời gianđược kéo dài tối đa không quá thời hạn phải giao hàng ghi trên hợp đồng xuất khẩusản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đề nghị kéo dài thời hạn nộpthuế hoặc không quá chu kỳ sản xuất sản phẩm.

Đối chiếu với quy định thì việc xingia hạn thời gian thanh khoản thuế của Công ty là không phù hợp. Tuy nhiên, đểtạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty có thêm thời gian để hoàn chỉnhgiao hàng, vì đây là hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho ngành công nghiệp nặng củaViệt Nam được Chính phủ khuyến khích phát triển. Tổng cục cho phép Công ty đượcgiãn thời hạn nộp thuế của các hợp đồng đã và sắp đến hạn giao hàng: hợp đồngHLK-102, HLK-104, HR 53-HL04, HR53-HL02 đến 30/4/2008, hợp đồng HR53-HL05 đến30/8/2008. Sau khi Công ty thỏa thuận được với khách hàng về gia hạn thời giangiao tàu thì căn cứ vào thỏa thuận để xem xét gia hạn tiếp cho Công ty.

Cục Hải quan Quảng Ninh có tráchnhiệm đôn đốc Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long thanh khoản số thuếnhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạn nếu Công ty TNHH mộtthành viên đóng tàu Hạ Long chưa nộp thuế hoặc thanh khoản xong thì ngoài việcbị xử phạt chậm nộp doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quyđịnh, đồng thời không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốtpháp luật thuế đối với các trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất tiếptheo.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vịbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Cty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long;
(phường Giếng Đáy – Tp. Hạ Long)
- Lưu VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An