BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 575/TCT-PCCS
V/v: Hóa đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 17061 CT/HTr ngày 30/10/2006 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc hóa đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Trường hợp Công ty bảo hiểm BIDV đồng bảo hiểm với 1 Công ty bảo hiểm đầu mối (leader), khi tổn thất xảy ra Công ty bảo hiểm leader đã trả 100% tiền bồi thường cho khách hàng, nhưng hóa đơn sửa chữa mang tên khách hàng, sau đó phân bổ trách nhiệm cho Công ty bảo hiểm BIDV thì khi chi tiền bồi thường bảo hiểm Công ty bảo hiểm BIDV sử dụng chứng từ chi tiền (phiếu chi tiền hoặc chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng) kèm theo hồ sơ, tài liệu quan đến vụ việc bảo hiểm.

2/ Trường hợp Công ty bảo hiểm BIDV chi tiền bồi thường bảo hiểm theo thỏa thuận hoặc toàn bộ tổn thất thì sử dụng chứng từ chi tiền (phiếu chi tiền hoặc chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng) kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc bảo hiểm để làm căn cứ tính vào chi phí hợp lý.

3/ Tại điểm 6.1c, mục II Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm hướng dẫn:"Doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn GTGT mua vào theo hướng dẫn tại điểm 1, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ".

Nếu Công ty bảo hiểm BIDV ủy quyền cho khách hàng có tài sản được bảo hiểm đi sửa chữa (việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật), hóa đơn sửa chữa tài sản ghi đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty bảo hiểm BIDV, đúng số tiền bảo hiểm chấp nhận bồi thường thì Công ty bảo hiểm BIDV được sử dụng hóa đơn này để làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Trường hợp đơn vị sửa chữa đã xuất hóa đơn cho khách hàng có tài sản được bảo hiểm thì khách hàng không xuất lại hóa đơn cho Công ty bảo hiểm BIDV. Khi chi tiền bảo hiểm Công ty bảo hiểm BIDV lập phiếu chi tiền kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc vụ việc bảo hiểm. Do đó Công ty bảo hiểm BIDV không có hóa đơn đầu vào và theo quy định không được khấu trừ thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa tài sản này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty bảo hiểm BIDV
(191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương