VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5777/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị quốc tế Chiến lược phát triển đô thị

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Công an, Ngoại giao.
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 1434/BXD-HTQT ngày 14 tháng 9 năm 2004 về việc tổ chức Hội nghị quốc tế về chiến lược phát triển đô thị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ: Công an, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức cuộc Hội thảo nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự