BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 578/TCT-PCCS
V/v: chi hỗ trợ, chi thưởng khuyến mại

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Trả lời công văn số 47/2006/PJICO-TCKT ngày 9/1/2007 của Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex hỏi về khoản chi hỗ trợ, chi thưởng khuyến mại cho các đại lý bằng tiền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Trường hợp Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex có chi hỗ trợ và thưởng khuyến mại bằng tiền cho các đại lý theo quy chế kinh doanh của công ty và thỏa thuận tại hợp đồng đại lý; Khoản chi hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại bằng tiền cho các đại lý được dùng để chi đào tạo, tuyển dụng đại lý; Các khoản chi này được lập chứng từ chi tiền ghi rõ là chi hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại, chứng từ chi này có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ năm 2006, các đại lý bảo hiểm nhận được tiền phải kê khai, nộp thuế thu nhập theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu