BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 5813/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng vải vụn nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 1340/HQTN-NVngày 30/10/2008 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc phân loại mặt hàng vảivụn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng vải vụn (thuộc phân nhóm6310.90.10) là “vải vụn cũ hoặc mới” không được phân loại (unsorted), phải đápứng tiêu chuẩn mà công văn số 2613/TCHQ-GSQL ngày 08/6/2008 đã hướng dẫn.

2. Mặt hàng vải đầu cây mới 100%, cóđộ dài khác nhau (khổ vải từ 0,4 – 0,6 mét) được phân loại như vải tùy theochất liệu dệt và kiểu dệt.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quantỉnh Tây Ninh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(02 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc