BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 584/TCT-TS
V/v: C/s thu tiền SDĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 14/CCT-CV ngày 11/01/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị hỏi về vướng mắc trong khi thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất (SDĐ); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1,2 mục I, phần C, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: Nguyên tắc miễn giảm tiền SDĐ:"Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần thuộc một trong các trưuòng hợp được nhà nước giao đất để làm nhà ở…

Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm…"

Theo quy định trên, trường hợp Ông A thuộc đối tượng chính sách được xét, giảm tiền SDĐ nhưng do gia đình Ông không thuộc đối tượng phải nộp tiền SDĐ đối với diện tích đất được hợp thức hóa xét cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ trước đây vì đất ở được xác định sử dụng trước ngày 18/12/1980. Nay nếu Ông A được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thêm đất mới để làm nhà ở, diện tích đất này đứng tên Ông A thì theo quy định trên, nếu Ông A chưa được xét giảm tiền SDĐ lần nào thì Ông A thuộc đối tượng được giảm tiền SDĐ trên diện tích đất mới được giao để làm nhà ở.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến