BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5843/TCHQ-GSQL V/v gia hạn thời gian gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan TP. HảiPhòng

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 02/CV-XP ngày 03/11/2008 của Công ty về đề nghị gia hạn thêm thời gian lưukho ngoại quan đối với lô hàng rượu Vodka Pháp nhập khẩu và gửi tại kho ngoạiquan của Công ty Vietracimex Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Điều 48 Luật Hải quan quy địnhvề thời hạn gửi hàng hóa tại kho ngoại quan, thì "Thời hạn gửi hàng hóatại kho ngoại quan không quá 12 tháng, kể từ ngày hàng hóa được gửi vào khongoại quan; trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý bằng văn bảncủa Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngthì được gia hạn, nhưng tối đa không quá 6 tháng".

Như vậy, tính từ ngày Công ty làmthủ tục nhập kho ngoại quan (ngày 24/01/2007) đến ngày 24/7/2008 là hết thờihạn lưu kho và thời gian gia hạn, nhưng đến ngày 05/10/2008 và 27/10/2008, Côngty vẫn làm thủ tục xuất kho ngoại quan, đưa hàng vào tiêu thụ nội địa theo tờkhai số 1171 NK/KD-KV1 (cùng số tờ khai, nhưng 02 ngày khác nhau là ngày05/10/2007 và 27/10/2007 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV1).

Tổng cục Hải quan chuyển công văn số02/CV-XP ngày 03/11/2008 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cao Sơn và yêucầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra xử lý và trả lời doanh nghiệp, báo cáokết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/11/2008.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu