VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5850/VPCP-QHQT
V/v ký Bản ghi nhớ về Hợp tác Phát triển Việt Nam - Na Uy

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6744BKH/KTĐN ngày 22 tháng 10 năm 2004) về việc ký Bản ghi nhớ về Hợp tác Phát triển Việt Nam - Na Uy, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung Dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Na Uy về Hợp tác Phát triển.

- Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Na Uy.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao