VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5886/VPCP-VX
V/v: đề nghị của Tổng công ty Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng công ty Cao su Việt Nam.

Về đề nghị của Tổng công ty Cao su Việt Nam tại công văn số 1717/CV-TCT ngày 11 tháng 9 năm 2002 về việc xin bổ sung chức năng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và xử lý đề nghị của Tổng công ty Cao su Việt Nam theo thẩm quyền và theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản