BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 5888/TCHQ-GSQL
V/v TX-TN hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Nissey Việt Nam
(Đ/c: Khu chế xuất Thân Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 252- 08/XNK ngày 11/11/2008của Công ty TNHH Nissey Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan trongtrường hợp Công ty xuất hàng cho doanh nghiệp trong nước để chào hàng cho nhàbán lẻ tại Việt Nam theo loại hình tạm xuất tái nhập, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Tại Điều 15, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/09/2006 của Chính phủ quy định quyền mua, bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chếxuất (DNCX) với thị trường nội địa, theo đó DNCX được bán vào thị trường nộiđịa:

- Sản phẩm do DNCX sản xuất và không thuộc diệncấm nhập khẩu.

- Sản phẩm do DNCX sản xuất mà thị trường nộiđịa có nhu cầu.

- Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trìnhsản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc thuộc diện được phép nhập khẩutheo quy định của pháp luật về thương mại và pháp luật có liên quan.

Như vậy, đề nghị được tạm xuất - tái nhập hànghóa nêu trên của Công ty không phù hợp với quy định hiện hành và việc cho phépCông ty thực hiện theo loại hình này không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơquan Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHHNissey Việt Nam thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu