BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 591/TCT-HT
V/v: miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Trung Việt
(Địa chỉ: Số 111 đường Phan Bội Châu, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk)

Trả lời vướng mắc về thuế theo côngvăn số 01/2008/CV-Cty ngày 04/01/2008 của Công ty TNHH Trung Việt về việc miễngiảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1, MụcIII, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:Được miễnthuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sởkinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt.

Tại điểm 1.3,Mục IV,Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC quy định:Trong thời gian được miễnthuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thìphải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế,giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì phần thunhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=)tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt độngkinh doanh được miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanhtrong kỳ tính thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợpCông ty TNHH Trung Việt được miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại điểm 1.1, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên,đồng thời trong thời gian miễn, giảm thuế, Công ty vừa có hoạt động sản xuất, vừacó các hoạt động kinh doanh khác không thuộc diện miễn, giảm thuế TNDN thì Côngty chỉ được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập từ hoạt động sản xuất của Côngty.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công tybiết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ vớiPhòng Tuyên truyền – Hỗ trợ Cục thuế tỉnh ĐăkLăk để được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế ĐăkLăk
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ
- Lưu: VT; HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương