VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 592/VPCP-QHQT
V/v Hướng dẫn thực hiện Điều ước quốc tế về ODA

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao(công văn số 4462/BNG-LPQT ngày 26 tháng 12 năm 2007), Phó Thủ tướng Chính phủPhạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý về cơ bản nội dung dựthảo Thông tư của Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiệnđiều ước quốc tế nhằm hướng dẫn thi hành Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng ODA, nhưkiến nghị nêu tại văn bản trên của Bộ Ngoại giao.

- Giao Bộ Ngoại giao chịu tráchnhiệm về nội dung, ký ban hành Thông tư, trong đó cần đảm bảo tuân thủ các quyđịnh của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế và các văn bản quyphạm pháp luật liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, KTTH, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc