BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 593/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Công ty MVT Materials Handling GmbH

Tổng cục Thuế nhận được công văn sốMVT/FL2007 ngày 05/12/2007 của Công ty MVT Materials Handling GmbH về việc áp dụngchính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm1, Mục I, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tàichính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không cótư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhậpphát sinh tại Việt Nam thì hợp đồng giao nhận thầu số 567/HĐ-KH (Hợp đồng EPC)tháng 8 năm 2005 ký giữa Công ty tuyến Than Cửa Ông (CCPC) và Liên danh do Côngty MVT Materials Handling GmbH (Công ty MTV) về việc “Thiết kế, cung cấp thiếtbị chính, lắp đặt chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ Hệ thống đánh đốngkho chứa than và tiêu thụ tại cảng Công ty Tuyển Than Cửa Ông” thuộc đối tượngnộp thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm2, mục II Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên, việc áp dụng tỷ lệthuế TNDN đối với các hoạt động thuộc Hợp đồng giao thầu số 567/HĐ-KT nêu trênđược xác định như sau:

- Đối với Giá trị thiết bị (kể cảtài liệu đi kèm) thuộc diện chịu thuế TNDN áp dụng theo tỷ lệ % thuế TNDN trêndoanh thu chịu thuế là 1%.

- Đối với phần việc “Giá trị dịch vụgiám sát lắp đặt thiết bị và xây dựng và Chạy thử, nghiệm thu và bàn giao” áp dụngtỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu đối với ngành dịch vụ là 5%.

Việc xác định doanh thu chịu thuế củanhà thầu nước ngoài thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyMVT Materials Handling GmbH biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địaphương để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Quảng Ninh;
- Vụ PC;
- Ban PC,HT, TTTĐ, HTQT;
- Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương