BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 593/TCT-PCCS
V/v: Xác định thời điểm ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn - Việt

Trả lời công văn số 18/CV-HVC ngày 17/10/2006 của Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn - Việt về quyền ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II, Phần Thứ nhất, Thông tư số 74 TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: "Năm đầu tiên kinh doanh có lãi" là năm tài chính đầu tiên có lãi, chưa bù trừ số lỗ được chuyển của các năm trước.

Việc xác định thời điểm để được hưởng các ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN đối với Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn - Việt được căn cứ vào năm đầu tiên kinh doanh có lãi.

Theo biên bản kiểm tra quyết toán thuế năm 1997 của Cục thuế thành phố Hải Phòng thì năm 1997 là năm đầu tiên Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn - Việt kinh doanh có lãi do đó Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn - Việt sẽ được hưởng các ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN tính từ năm tài chính 1997.

Đề nghị của Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn - Việt được xác định thời điểm hưởng các ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN kể từ năm tài chính 2001 là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn - Việt biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến