BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 594/TCT-CS
V/v: đơn giá tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 503/CSBR-KTTV ngày 9/10/2007 của công ty cao su Bà Rịa về việc đơn giá thuê đấtsản xuất nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 4 Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thuê tiền thuê đất,thuê mặt nước quy định: “Đất ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùngcó điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn;đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,nuôi trồng thủy sản, làm muối, đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh củadự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầutư, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành đơn giá thuêđất thấp hơn đơn giá thuê đất theo quy định, nhưng mức giá cho thuê đất thấp nhấtbằng 0,5 lần đơn giá thuê đất quy định tại khoản 1 Điều này”.

Như vậy, việc xác định đơn giá thuêđất theo quy định trên được áp dụng với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối (không phân biệt vị trí) hoặcđất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh thuộc dự án thuộc lĩnh vực khuyếnkhích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.

Đề nghị Cục Thuế phối hợp với SởTài chính để xem xét và báo cáo với UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếđược biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cao su Bà Rịa
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT; CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương