BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 595/TCT-PCCS
V/v: Đăng ký sử dụng biên lai tự in

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007

Kính gửi:

Đại diện cảng vụ Đà Nẵng tại Kỳ Hà
(Đ/c: xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 02/CVĐN-TCKT ngày 16/1/2007 của Đại diện Cảng vụ Đà Nẵng tại Kỳ Hà về việc đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí hàng hải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải (song ngữ Việt Anh) Tổng cục Thuế đã có công văn số 2913/TCT-PCCS ngày 14/8/2006 gửi Cục Hàng hải Việt Nam đồng ý để các Cảng vụ trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam được tự in biên lai thu phí, lệ phí hàng hải. Các cảng vụ trực tiếp đăng ký số lượng in, đăng ký lưu hành biên lai tự in với các Cục Thuế địa phương nơi Cảng vụ có trụ sở.

Do đó, trường hợp Đại diện Cảng vụ Đà Nẵng tại Kỳ Hà có nhu cầu sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải tự in thì phải báo cáo Cảng vụ Đà Nẵng để thực hiện đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí hàng hải với Cục Thuế TP. Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế thông báo để Đại diện Cảng vụ Đà Nẵng tại Kỳ Hà biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP. Đà Nẵng;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến