VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 5956/VPCP-QHQT
V/v Cử cán bộ đi học nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (công văn số 3762/UBND-NgV ngày 08 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Cao Tấn Khổng tham gia Khóa bồi dưỡng về cải cách hành chính và hành chính công tại Trường Kinh tế và Nhà nước Craford thuộc Đại học Quốc gia Úc, từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT,QHQT (2).14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc