VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5963/VPCP-ĐMDN V/v chuyển nhượng Nhà máy sản xuất Frit men cho Hãng FRITTA-Tây Ban Nha

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 1261/BXD-KTTC ngày 18 tháng 8 năm 2004) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6188 BKH/PC ngày 29 tháng 9 năm 2004), Tài chính (công văn số 11459 TC/TCDN ngày 11 tháng 10 năm 2004), Nội vụ (công văn số 2498/BNV-TCBC ngày 30 tháng 9 năm 2004), Lao động – Thương Binh và Xã hội (công văn số 3243/LĐTBXH-LĐVL ngày 21 tháng 9 năm 2004) và Ban Kinh tế Trung ương (công văn số 498/CV /KTTW ngày 20 tháng 9 năm 2004) về việc chuyển nhượng Nhà máy sản xuất Frit men thuộc Công ty Gạch ốp lát số 1 cho Hãng FRITTA-Tây Ban Nga, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý việc chuyển nhượng Nhà máy Sản xuất Frit men bộ phần doanh nghiệp của Công ty Gạch ốp lát số 1 thuộc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng cho Hãng FRITTA-Tây Ban Nha. Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNGCHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Minh Thông