BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 5975/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra thực tế đối với hàng gia công chuyển tiếp

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Crecimiento Việt Nam
(Đường số 4, ấp Đồng An, Xã Bình Hòa, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 63/CV-2008 ngày 07/11/2008 củaCông ty TNHH Crecimiento Việt Nam v/v ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3, mục VI phần 2 Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính về thủ tục giao, nhận sản phẩmgia công chuyển tiếp, thì bên giao và bên nhận tự tổ chức việc giao, nhận hànghoá theo trình tự các bước được hướng dẫn tại điểm này. Theo đó, cơ quan Hảiquan chỉ kiểm tra thực tế hàng hoá khi có nghi vấn doanh nghiệp giao, nhận hàngkhông đúng như khai trên tờ khai gia công chuyển tiếp; trường hợp doanh nghiệpđã đưa hàng vào sản xuất thì kiểm tra sổ sách chứng từ liên quan đến việc nhậnhàng của doanh nghiệp (như phiếu nhập kho...) để xác định việc giao, nhận đúngtheo quy định.

Căn cứ pháp lý để cơ quan Hải quan kiểm tra thựctế hàng hóa được quy định tại Điều 29, Điều 30, Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung;Điều 11, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hảiquan; điểm III.2, mục 1, phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu