BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 5986/TCHQ-GSQL
V/v Áp mã số mặt hàng bộ phận của xe ô tô đồ chơi bằng nhựa

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam

Trả lời công văn số 3419/PTM-PC ngày 14/11/2008 của PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc xem xét xác định mã số mặt hàng bộphận của xe ô tô đồ chơi bằng nhựa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện việc phân loại hàng hóa; Áp dụng qui tắc 1 của HS thì mặt hàng: bộphận của xe ô tô đồ chơi bằng nhựa được phân loại vào nhóm 9503, mã số9503.00.99.00 theo Biểu thuế XK, NK ưu đãi hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam biết./.

Trân trọng!

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Văn Tạo