BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 599/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 1765/CT-KTraIngày 23/10/2007 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế đối với nhà thầunước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục I, Phần A Thôngtư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuếáp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại ViệtNam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Namhướng dẫn:“Nghĩa vụ thuế hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các tổchức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộccác hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài Việt Nam”.

Mục II, Phần A Thôngtư số 169/1998/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:“Cá nhân nước ngoài vào ViệtNam làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặcdo các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến làm việc tại Việt Nam được trả tiềnlương, tiền công. Các đối tượng này có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân”.

Điểm 4, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchthuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) hướng dẫn:“trường hợp cá nhân là người nước ngoài được Bộ Kế hoạch vàĐầu tư cấp giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dựán ODA, thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế, phí theo qui định của Quy chếchuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ thì được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụđặc biệt, thuế GTGT, lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân như hướng dẫn tạiThông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 5/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnmiễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dựán ODA”.

Trường hợp Bộ Tài chính (bên vay –đại diện cho Chính phủ Việt Nam) ký hiệp định vay vốn với Ngân hàng tái thiết củaCHLB Đức (KFW) triển khai thực hiện Dự án hệ thống xử lý nước thải với tổng sốvốn là 16.000.000 EUR do Công ty cấp thoát nước tỉnh Bắc Ninh là chủ đầu tư.Theo hiệp định vay vốn, bên vay phải chịu tất cả các loại thuế và các chi phícông cộng khác ngoài phạm vi nước Đức liên quan đến việc ký kết và thực hiện hiệpđịnh. Để thực hiện dự án, Chủ đầu tư ký hợp đồng tư vấn với Bên tư vấn là cácnhà thầu nước ngoài, theo đó tư vấn và nhân viên tư vấn nước ngoài được miễn tấtcả các loại thuế, thuế quan, thuế thu và các loại lệ phí khác mà pháp luật củanước chủ đầu tư áp dụng đối với một số trường hợp. Nếu luật pháp không cho phépthực hiện những điều khoản trên thì chủ đầu tư phải hoàn trả cho tư vấn tất cảsố tiền đã phải nộp. Sau khi hoàn thành dịch vụ, có xác nhận của chủ đầu tư,KFW thanh toán thẳng cho nhà thầu mà không thanh toán trực tiếp cho chủ đầu tư.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thìNhà thầu nước ngoài và cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải nộp các loạithuế phát sinh theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam. Trường hợp, hợp đồngtư vấn ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu nước ngoài không bao gồm các khoản thuếGTGT, thuế TNDN Nhà thầu nước ngoài phải nộp và thuế TNCN các cá nhân nướcngoài phải nộp thì Chủ đầu tư và Nhà thầu nước ngoài phải xác định hợp đồng cóthuế và Chủ đầu tư bố trí vốn đối ứng để Nhà thầu nước ngoài có nguồn nộp thuếtheo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Bắc Ninh được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ TCĐN;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương