BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 5991/TCHQ-KTTT
V/v trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 40

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng

Trả lời vướng mắc nêu tại công văn số 1444/HQĐNg-TGTTngày 6/11/2008 của Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 mục II phần I Thôngtư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì: Đối với hàng hoá xuấtkhẩu, trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) khôngbao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F).

Như vậy, theo quy định trên đây nếu chi phí xếp,dỡ (THC) nêu tại công văn trên là một bộ phận cấu thành của chi phí vận chuyểnquốc tế thì không cộng vào trị giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thànhphố Đà Nẵng thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh