BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 5994/TCHQ-KTTT
V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinhtế - Bộ Công An (C15, Phòng 10)

Phúc đáp công văn số 671/C15 (P10) ngày 11/11/2008của Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế - Bộ Công An về 02 nội dung liênquan đến việc xử lý thuế mặt hàng ôtô do 15 doanh nghiệp nhập khẩu năm2004-2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung thứ nhất:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổngcục Hải quan quy định tại Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và cácvăn bản hướng dẫn Luật trong việc tổ chức thực hiện thu thuế đối với hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày28/9/2008 hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Nam xác định trị giátính thuế theo quy định. Cụ thể:

+ Điều 15 Chương V Luật thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu năm 1991.

+ Điều 23 Chương VI Nghị định 54-CP ngày 28/8/1993của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+ Điều 69 Luật Hải quan năm 2001 và Luật sửa đổimột số điều của Luật Hải quan năm 2005.

Về căn cứ xác định mức giá tại thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 và lý do thay đổi, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tại công vănsố 155/TCHQ-KTTT ngày 10/01/2008; số 3876/TCHQ-KTTT ngày 12/8/2008.

2. Về nội dung thứ 2: Tính pháp lý Quyết định điềuchỉnh thuế của Cục Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tại côngvăn số 5562/TCHQ-KTTT ngày 31/10/2008.

Tổng cục Hải quan xin có ý kiến phúc đáp công vănsố 671/C15 (P10) ngày 11/11/2008 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế -Bộ Công An./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh