BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số 60/BXD-KTQH
V/v Chỉ tiêu đất XD nhà trẻ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Sở Xây dựng Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1145/SXD-QHngày 19/10/2007 của Sở Xây dựng Quảng Ninh về việc áp dụng chỉ tiêu đất xâydựng Nhà trẻ, trường Mầm non, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập I, chỉ tiêu đất trường mẫu giáo , Mầm non là 20-30m2/1 cháu, chỉ tiêunày bao gồm đất xây dựng công trình, sân vườn, cây xanh v.v... nhằm đảm bảo xâydựng môi trường toàn diện về học tập và rèn luyện thể chất cho các cháu.

Để có cơ sở tính toán quy mô đấtđai cho phù hợp với điều kiện khu đất, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu Tiêuchuẩn Việt Nam 4449-87 về Tiêu chuẩn thiết kế - Quy hoạch xây dựng đô thị đểtính toán quy mô đất cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng để Sở Xây dựng Quảng Ninh biết, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Vụ KTQH

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đình Tri