VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6006/VPCP-QHQT
V/v kết quả tham gia Lễ hội Biển Brest 2008 tại Pháp

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hải Phòng (công văn số 114/BC-BCĐ ngày 06 tháng 8 năm 2008) về kếtquả tham gia Lễ hội Biển Brest năm 2008 tại Pháp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêmcó ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phốHải Phòng xem xét, khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân đã có các đóng góptích cực vào thành công trong việc tham gia Lễ hội Biển Brest năm 2008 tại Pháptheo quy định.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phốHải Phòng:

- Phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nghiên cứu và cân nhắc việc tham gia Lễ hội Biển Brest năm 2012.

- Phối hợp với các cơ quan liên quannghiên cứu lập Đề án tổ chức Lễ hội Hàng hải quốc tế tại Hải Phòng, báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).14.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc